بنام خدا

سلام

ما از رگ گردن به او نزدیکتریم (سوره ق)

روش و چگونگي تهيه مقالات رسمي

نام و نام خانوادگي مولف اول؛ نام و نام خانوادگي مولف دوم؛ نام و نام خانوادگي مولف سوم

Author’s Names; Second Author’s Name; Third Author’s NameAuthor’s affiliations optional)

چكيده

در اين مقاله نمونه، روش تهيه مقاله، قسمتها و بخش هاي مختلف آن، انواع قلم ها و اندازه آن ها كه در تهيه يك مقاله براي "ارائه رسمي مقالات علمي" بكار مي روند، آمده است.

چكيده بايد طي يك يا دو پاراگراف و حداكثر 300 كلمه بطور صريح موضوع و نتايج پژوهش انجام شده را مطرح كند، يعني بيان كند كه چه كاري، چگونه و به چه منظور انجام شده و چه نتيجه اي حاصل شده است. در چكيده نبايد هيچ گونه جزئيات، جدول، شكل يا فرمولي را درج كرد. يادآور مي شود، كميته علمي از پذيرش مقالاتي كه خارج از روش ارائه شده در اين شيوه نامه تهيه شده باشند،معذور است.

كلمات كليدي

حداكثر ده كلمه يا تركيب دو تا چهار كلمه اي كه موضوعات اصلي، فرعي و ساير موضوعات مرتبط به مقاله را دسته بندي مي كنند،بعنوان كلمات كليدي انتخاب شوند.

ABSTRACT

This document is itself an example of the desired layout that can be used as a template. The document contains information for all formats, type sizes, and typefaces in required styles, without need to define any.Style rules explain how to handle equations, units, figures, tables, abbreviations, and acronyms.

Sections are also devoted to the preparation of acknowledgments, references, and authors' biographies.The English abstract is limited to 300 words in one or two paragraphs, and cannot contain equations,figures, tables, or references. It should concisely state what was done, how it was done, principal results, and their significance.

KEYWORDS

Up to 10 keywords should be provided as index terms.

1. مقدمه

نوشتار حاضر روش آماده كردن مقالات علمي و پژوهشي را توضيح مي دهد . اين شيوه نامه براساس برخي از قابليت هاي موجود در نرم افزار Microsoft-Word تهيه شده است.

در تهيه مقاله، به موارد زير توجه نماييد:

» اندازه صفحات بايد برابر A4 و حدود بالا، پايين، چپ و راست صفحات به ترتبيب برابر با 2 ،5/2 ، 2 ، 2 سانتي متر انتخاب شود.

» اندازه و نوع قلم هاي فارسي مورد استفاده براي هر يك از موارد در جدول ( 1) آمده است.

» براي قلم لاتين همواره از Times New Roman استفاده شود كه اندازه آن همواره (به غير از عنوان و چكيده) يك واحد كمتر از اندازه قلم فارسي در هر موقعيت مورد استفاده خواهد بود. براي اسامي متغييرها بهتر است قلم كج (Italic) و در هر حال با آنچه در روابط رياضي بكار رفته يكسان باشد.

» فاصله سطرها در عنوان، چكيده و متن مقاله معمولي (Single) باشد

» عنوان مقاله كه در عين اختصار تمام ويژگي هاي كار انجام شده را مشخص مي كند، با قلم « تيتر » به اندازه 18 پررنگ نوشته شود.

» نشاني كامل نويسندگان شامل محل كار و پست الكترونيك در زيرنويس صفحه اول نوشته مي شود. مشخصات انگليسي مولفان مقاله مي تواند زير اسامي آنان و پيش از چكيده انگليسي درج شود.

» عنوان معادل به زبان انگليسي نيز بايد با شيوه تعريف شده در اين الگو مشخص و درج شود.

» تهيه و درج چكيده به زبان انگليسي نيز ضروري است.

» بند(پاراگراف)هاي متن با دو صورت: با تورفتگي (Indent) نوشته مي شوند.

» سمت يا مرتبه علمي مولفان همچنين دانشگاه يا محل اشتغال يا محل اشتغال و نشاني، تلفن تماس يا نشاني پست الكترونيك آنان بصورت زيرنويس آورده شود. توجه شود كه تنها صفحه اول زير نويس داشته و در ساير صفحات هيچگونه زيرنويسي وجود ندارد. تمام اجزاي صفحه اول بايد در همان صفحه اول تنظيم و گنجانده شوند.

» ساير موارد مورد توجه در ادامه مقاله آمده اند.

جدول (1) اندازه و نوع قلم ها

اندازه قلم

نام قلم

موقعيت استفاده

9

نازنين

متن جداول و شكل ها و مراجع

10

نازنين پررنگ

عناوين جداول و اشكال

11

نازنين

متن

11

نازنين پررنگ

چكيده و كلمات كليدي

12

نازنين

نام مولفان

12

تيتر پررنگ

عناوين بخش ها

18

تيتر پررنگ

عنوان مقاله

2. تقسيمات مقاله

هر مقاله بايد شامل بخش هاي اصلي زير باشد:

مقدمه، متن، نتيجه و در نهايت مراجع.

ساير قسمت ها شامل تقدير و تشكر، نمادگذاري ها و ديگر ضمايم همگي در انتهاي مقاله بعد از نتيجه و قبل از مراجع قرار مي گيرند. همچنين در صورت وجود،

كليه زير نويس ها در انتهاي مقاله بعد از مراجع آورده شوند.

عناوين بخش ها با قلم تيتر 12 و زير بخشهاي بعدي به ترتيب با همان قلم در يك اندازه كوچك تر نوشته شوند.

قلم و اندازه متن چكيده:

2.1. ويژگيهاي مقدمه

در مقدمه پس از عنوان كردن كليات موضوع مورد بحث، ابتدا خلاصه اي از تاريخچه موضوع و كارهاي انجام شده به همراه ويژگيهاي آن كارها بيان مي شود. در

ادامه، تلاشي كه در مقاله و در تبيين كار انجام شده براي رفع كاستي هاي موجود، گشودن گره ها يا حركت به سمت يافته هاي نو صورت گرفته است در يك يا دوپاراگراف توضيح داده مي شود.

2.2. ويژگيهاي متن

مطالب اصلي در اين بخش درج مي شوند كه بايد شامل تعريف مفاهيم مورد نياز، طرح مسأله و راه حل ارائه شده باشند. شكل ها، جدول ها و روابط رياضي

بكاررفته در متن همگي بايد مربوط به متن باشند و در متن از آنها استفاده شده و توضيح داده شده باشند.

طول مقاله:

با توجه به محدوديت در چاپ مقالات برگزيده، طول هر مقاله كامل كه منطبق با اين دستور العمل تهيه مي شود، نبايد از 16 صفحه A4 بيشتر باشد.

پاورقي ها:

در صورت نياز به درج پاورقي، همه موارد فارسي به صورت راست چين با قلم نازنين و اندازه 11 pt و پاورقي هاي لاتين به صورت چپ چين با قلم تايمز اندازه 9 pt نوشته شوند.

واحدها:

واحد اعداد يا كميت هايي كه در جدول ها و شكل ها مي آيند، يا عنوان محورهاي يك نمودار را بيان مي كنند، بايد ذكر شوند. سيستم واحدهاي مورد قبول در

كنفرانس سيستم متريك ( SI) است و تمام اعداد متن ها، جدول ها و منحني ها بايد دائمي واحد متريك باشند نوشتن اعداد لاتين واحد در متن فارسي اشكالي ندارد.

3.2. ويژگيهاي نتيجه

در اين بخش، نكات مهم در كار انجام شده به طور خلاصه مرور و نتايج برگرفته از آن توضيح داده مي شود. سهم علمي مقاله (Contribution) بايد در بخش نتيجه مورد تصريح واقع شود. هرگز عين مطالب چكيده در اين بخش آورده نشود. بخش نتيجه مي تواند به كاربردهاي پژوهش انجام شده اشاره كند، نكات مبهم و قابل پژوهش جديد را مطرح كند، و يا گسترش موضوع بحث را به زمينه هاي ديگر پيشنهاد دهد.

4.2. ويژگيهاي مراجع

مراجع به ترتيب حروف الفبا و ابتدا مراجع زبان فارسي و سپس مراجع زبان انگليسي، مرتب و در انتهاي مقاله آورده شوند. دقت شود كه تمام مراجع در متن مورد ارجاع واقع شده باشند. مثال هاي مندرج در انتهاي اين مقاله نمونه، براي حالات زير و براي هر دو زبان فارسي و انگليسي در نظر گرفته شده اند:

1. كتاب ها

2. پايان نامه ها و طرح هاي پژوهشي

3. مقالات مندرج در مجلات و كنفرانس ها

4. منابع اينترنتي

قلم در نظر گرفته شده براي نوشتن مراجع، مانند متن جداول و شكلها، "نازنين" است. تنها عنوان كتابها يا مقالات پررنگ نوشته شوند. براي عناوين مراجع انگليسي به جاي پررنگ نوشتن از قلم كج (Italic) استفاده شود.

3. قواعد نوشتاري

اگر ناچار بايد كلمات انگليسي در لابلاي جملات گنجانده شوند، فاصله كافي بين آنها و كلمات فارسي در نظر گرفته شود. چنانچه در مقاله از مختصر نويسي (Abbreviation) استفاده شود، لازم است در اولين استفاده تفصيل آن خلاصه نويسي بصورت آخر نويس آورده شود. چنانچه مختصر نويسي در چكيده آورده مي شود، تعريف آن بايد در همان چكيده و بدون فاصله ذكر شود. در هيچ مورد از زير نويس استفاده نشود.

3.1. علامت گذاري

در كاربرد هلالين بايد توجه شود كه عبارت داخل آن براي توضيحي است كه از اجزاي جمله محسوب نشده، در صورت حذف خللي به آن وارد نمي شود. در

مقابل، گيومه براي برجسته كردن جزئي از جمله بكار مي رود.

هلالين و قلاب ها [Brackets] ، ابروها {Accolades} و گيومه ها «Quotations» بايد به كلمات داخل خود متصل بوده و از كلمات قبل و بعد از بيرون آن به اندازه يك حرف فاصله داشته باشند.

خطوط تيره (Hyphen) همواره كلمات قبل و بعد خود يك حرف فاصله داشته باشند، مگر آنكه قبل يا بعد آن ها عدد باشد كه بايد به آن بچسبند.

دقت شود كه تمام نقاط آخر جملات، دو نقطه، ويرگول (كاما) و ويرگول نقطه بايد به كلمه قبل از خود بچسبند و از كلمه بعدي فقط يك حرف فاصله بگيرند.

ويرگول مي تواند اجزاي يك جمله را درجايي كه نياز به مكث هست، از هم جدا كند، حال آنكه ويرگول نقطه براي جداسازي دو جمله كه با هم ارتباط معنايي دارند،

بكار مي رود.

در جايي كه نياز به يك حرف فاصله خالي بين كلمات وجود ندارد، از آن استفاده نشود، مگر آنكه كلمات در هم روند و خوانايي جمله يا عبارت كاهش يابد.

بويژه وقتي تتابع اضافات ضروري است، استفاده ،« ة» يا حرف « هاي غير ملفوظ » بعد از « ي» براي افزايش خوانايي متن، در صورت لزوم، از علامت كسره و حرف

شود.

3.2. املا

موارد زير در املاي مقاله بايد مورد توجه قرار گيرد. در افعال مضارع و ماضي استمراري كه با « مي » شروع مي شوند، دقت شود كه در عين جدا نوشتن، از جزء ديگر فعل جدا نيفتد. بهتر است همواره حرف اضافه «به» از كلمه بعدي خود جدا نوشته شود، مگر آنكه اين حرف جزء يك فعل يا صفت يا قيد باشد.

4. اشكال، جداول و عبارات رياضي

مناسب بودن وضعيت شكل ها، جدول ها و روابط رياضي در قابل درك بودن مقاله نقش اساسي دارد. جداول و اشكال بايد در وسط صفحه تنظيم شوند. براي اين منظور، شيوه Text تعريف شده است كه از آن مي توان براي متون داخل نمودارها و شكل ها نيز استفاده كرد. براي انتخاب قلم و اندازه آن در متن و عناوين جداول و اشكال به جدول ( 1) رجوع شود

در طراحي جداول دقت شود كه كمترين خطوط مورد نياز بكار رود و از درج خطوط اضافي و بويژه پررنگ (بيش از 3/4 pt) اجتناب شود. در صورت لزوم مي توان از خط كشي دو خط بهره گرفت. اغلب جداول نيازي به درج خطوط در دو سوي خود يا بين سطور مشابه ندارند. براي اين كار از وضعيت No Border استفاده شود، مانند جدول (1)

4.1. شكل ها

اشكال بايد به صورتي واضح و با توضيحات كافي در مقاله درج شوند و با سطرهاي قبل و بعد فاصله كافي داشته باشند. هرگز از اسكن كردن شكل چاپ شده استفاده نشود.

عدم رعايت قواعد برچسب گذاري و واحد نويسي محورها در نمودارها اغلب موجب كاهش رسايي مقاله مي شود. براي كليه محورها بجاي استفاده از حروف و نمادها از كلمات استفاده شده و واحد هر يك داخل هلالين يا قلاب قرار داده شود.

چنانچه از اشكال رنگي استفاده مي شود، ضروري است مقاله خود را در دو نسخه تهيه كنيد به طوري كه در يك نسخه اشكال بدون بكارگيري رنگ و تنها با استفاده از خطوط متنوع يا سطوح مختلف رنگ خاكستري درج شده باشند. نسخه مزبور براي چاپ احتمالي بكار مي رود و نسخه رنگي مي تواند به منظور اطلاع رساني از طريق شبكه مورد بهره برداري قرار گيرد.

4.2 . روابط رياضي

براي نوشتن روابط رياضي ابزار Equation Editor از كارآيي بسيار بالايي برخوردار است. تمامي نمادهاي مورد نياز در اين ابزار پيش بيني شده است. توضيحات تمام متغيرها، پارامترها و نمادهاي جديد در روابط، چنانچه پيش از آن توضيح داده نشده اند، بايد بدون فاصله بعد از رابطه بيان شوند. براي

شماره گذاري روابط رياضي از پرانتز استفاده شود.

اگر تعداد متغيرها و پارامترها براي تعريف در ادامه متن زياد است، از فهرست علائم در بخش ضمائم استفاده و يا به صورت فهرست در زير رابطه تعريف شود.

5. شماره گذاري و ارجاع

كليه جداول، شكلها و روابط رياضي بايد شماره گذاري شوند. شماره و توضيح تمام جداول به نحوي كه در جدول (1) ديده مي شود، در بالاي آن ها و شماره و توضيح شكل ها در زير آنها درج مي شود. هر گز نبايد يك شكل يا جدول پيش از معرفي آن، در متن ظاهر شود.

براي ارجاع به روابط رياضي تنها از شماره آنها در داخل پرانتز استفاده شود.

شماره گذاري مراجع به نحوي صورت مي گيرد كه در انتهاي اين نوشتار آمده است. براي ارجاع به مراجع نيز تنها از شماره آنها در داخل دو قلاب استفاده شود.

6. نتيجه

در اين مقاله نمونه، مشخصات يك مقاله براي اولين كنفرانس ملي داده كاوي بيان شد. مهم ترين مشخصات عبارتند از: ابعاد و حواشي صفحه ،تهيه عنوان و چكيده به فارسي و انگليسي، بخش هاي ضروري، نحوه شماره گذاري بخش ها و زير بخش ها، نحوه شماره گذاري جداول، شكل ها و روابط رياضي و ارجاعات به آنها،فهرست بندي، مرتب سازي و شماره گذاري مراجع و بالاخره اندازه و نوع قلم ها.

7. تقدير و تشكر

بخش تقدير و تشكر به طور مختصر و در يك بند تنظيم شود.

8. ضمائم

موضوعات مرتبط با متن مقاله كه در يكي از گروههاي زير قرار مي گيرند، در بخش ضمائم آورده شوند:

- اثبات رياضي يا عمليات رياضي طولاني

- داده و اطلاعات نمونه(ها)ي مورد مطالعه چنانچه طولاني باشد. (Case Study)

- نتايج كارهاي ديگران چنانچه نياز به تفصيل باشد.

- مجموعه تعاريف متغيرها و پارامترها،چنانچه طولاني بوده و در متن به انجام نرسيده باشد.

9. مراجع

[1] نام خانوادگي ،نام(مولفان و مترجمان)؛ عنوان اصلي كتاب:عنوان فرعي كتاب(جزئيات عنوان كتاب در صورت وجود داخل هلالين)، نام ساير افراد دخيل در ]تاليف يا ترجمه، ناشر، محل انتشار، شماره جلد، شماره ويرايش، سال انتشار به عدد.

[2] نام خانوادگي، نام؛ نام خانوادگي و نام مولف دوم؛ مولف سوم؛ "عنوان مقاله بصورت پر رنگ و داخل گيومه"، نام كامل مجله، شماره دوره يا جلد، شمارهمجله، شماره صفحات، سال انتشار.

[3] نام خانوادگي، نام مجري؛ عنوان طرح پژوهشي بصورت پررنگ، شماره ثبت، نام كامل محل انجام و سفارش دهنده، سال انجام طرح.

[4]Book authors’ names; Book Title in Italic (and the title components, if any), Edition number, Publisher, Date of publish

[5]Authors’ names separated by comma-dots; “The Paper Title in Italic Times New Roman 10pt”, Paper Address, Publishing

Place, paper page, Year of Publish.

[6]Authors’ names separated by comma-dots; “Internet Article Title in Italic Font”, Chapter or Section Name or Number,

Complete URL address, Page Number (p.p.), Year, (Article Language, if not in English).

زير نويس ها

 

(متن اصلی که من به انگليسی دريافت کرده ام در ادامه آمده است).

آقای دکتر طارق الشيودان اخيراً کشفيات بسيار جالب، قابل توجه و تعمقی در آيات

قرآن به شرح زير داشته اند:

برابری يک چيز با چيز ديگر، به عبارتی برابری اضداد!

مثال: برابری مرد با زن

مجموع آيات قرآن مجيد آشکار می گردد اين است که:

کلمه مرد ٢۴ بار در قرآن مقدس آمده است

هم چنين کلمه زن نيز ٢۴ بار در قرآن مقدس آمده است

٢۴= يعنی: ٢۴

با تشكر از دوست گرامي جناب آقاي محمد بلورچيان براي ارسال اين مطلب

کلمات و دفعات تکرار در جمع آيات قرآن مجيد

دنيا (يکی ازنام های زندگی): ١١۵ آخرت (نامی برای زندگی پس از اين جهان): ١١۵

ملائکه: ٨٨ شياطين: ٨٨

زندگی: ١۴۵ مرگ: ١۴۵

سود: ۵٠ زيان: ۵٠

ملت (مردم): ۵٠ پيامبران: ۵٠

ابليس(پادشاه شياطين): ١١ پناه جوئی از شرّ ابليس: ١١

مصيبت: ٧۵ شکر: ٧۵

صدقه: ٧٣ رضايت: ٧٣

فريب خوردگان (گمراه شدگان): ١٧ مردگان (مردم مرده): ١٧

مسلمين: ۴١ جهاد: ۴١

طلا: ٨ زندگی راحت: ٨

جادو: ۶٠ فتنه: ۶٠

زکات: ٣٢ برکت: ٣٢

ذهن : ۴٩ نور: ۴٩

زبان: ٢۵ موعظه (گفتار، اندرز): ٢۵

آرزو: ٨ ترس: ٨

آشکارا سخن گفتن (سخنرانی): ١٨ تبليغ کردن: ١٨

سختی: ١١۴ صبر: ١١۴

محمد (صلوات الله عليه): ۴ شريعت (آموزه های حضرت محمد (ص)): ۴

مرد: ٢۴ زن: ٢۴

ونيز جالب خواهد بود به دفعاتی که کلمات زير در قرآن ظاهر شده اند نگاهی

داشته باشيم:

نماز: ۵

ماه: ١٢

روز: ٣۶۵

دريا : ٣٢ ، زمين (خشکی): ١٣

۴۵ = ٣٢ + خشکی + دريا = ١٣

%٧١٫١١١١١١١١=٣٢/۴۵*١٠٠q = دريا

%٢۵٫٨٨٨٨٨٨٨٩=۴۵/١٣*١٠٠q = خشکی

%١٠٠=(% دريا ( ٧١٫١١١١١١١١ %)+خشکی( ٢۵٫٨٨٨٨٨٨٨٩

دانش بشری به تازگی اثبات نموده که آب ٧١٫١١١ % و خشکی ٢٨٫٨٨٩ % از

کره زمين را فراگرفته است.

آيا می توان گفت که اين ها همه بر حسب اتفاق در قرآن مجيد آمده است؟

پاسخ بی اختيار در ذهن خواهد درخشيد

خداوند قادر مطلق

اين همه را بر پيامبر (ص) در قالب قرآن، کلام وحی آموخت.

اين متن را برای دوستان خود ارسال کنيد.

آيه ٨٧ از سورهء انبياء:

لااِلهَ اِلاّ اَنت سُبحانَکَ اِنّی کُنتُ مِنَ الظّالِمين

سُبحانَ اللهِ و بِحَمدِهِ سُبحانَ اللهِ العَظيم

Very interesting findings of

Dr. Tariq Al Swaidan

might grasp your attention:

Dr.Tarig Al Swaidan discovered some verses in the

Holy Qur'an

That mention one thing is equal to another,

i.e. men are equal to women.

Although this makes sense grammatically,

the astonishing fact is that the number of

times the word man appears in

the Holy Qur'an

is 24 and number of times the word

woman appears is also 24,

therefore not only is this phrase correct in

the grammatical sense but also true mathematically,

i.e. 24 = 24.

Upon further analysis of various verses,

he discovered that this is consistent throughout the whole

Holy Qur'an

where it says one thing is like another.

See below for astonishing result of

the words mentioned number of times in Arabic

Holy Qur'an

Dunia (one name for life) 115.

Aakhirat (one name for the life after this world) 115

Malaika (Angels) 88 . Shayteen (Satan) 88

Life 145 ...... Death 145

Benefit 50 . Corrupt 50

People 50 .. Messengers 50

Eblees (king of devils) 11 . Seek refuge from Eblees 11

Museebah (calamity) 75 . Thanks ! 75

Spending (Sadaqah) 73 . Satisfaction 73

People who are mislead 17 .D Dead people 17

Muslimeen 41 .J Jihad 41

Gold 8 .E Easy life 8

Magic 60 .F Fitnah (dissuasion, misleading) ! 60

Zakat (Taxes Muslims pay to the poor) 32 ....

Barakah (Increasing or blessings of wealth) 32

Mind 49 .N Noor 49

Tongue 25 .S Sermon 25

Desite 8 .F Fear 8

Speaking publicly 18 .P Publicising 18

Hardship 114 .... Patience 114

Muhammed Salallaho alaihi wasallam4, Sharee'ah

(Muhammed Salallaho alaihi wasallam's teachings) 4

Man 24. Woman 24

And amazingly enough have a look how many times

the following words appear:

Salat 5, Month 12, Day 365,

Sea 32, Land 13

Sea + land = 32+13= 45

Sea = 32/45*100q.=71.11111111%

Land = 13/45*100 = 28.88888889%

Sea + land 100.00%

Modern science has only recently proven that the water

covers 71.111% of the earth, while the land covers 28.889%.

Is this a coincidence? Question is that

Who taught Prophet Muhammed (PBUH) all this?

Reply automatically comes in mind that

ALMIGHTY ALLAH

taught him.

This as the

Holy Qur'an

also tells us this.

please pass this on to all your friends

Aayah 87 of Suraa (Chapter) Al-Anbia !

para 17:

LA ILAHA ILA ANTA

SUBHANAKA INI KUNTU MINA ZALIMEEN.

Subhan Allahi wa behamdihi Subhan Allahil adheem

During the next 60 seconds,

stop whatever you are doing,

and take this opportunity.

(Literally, it is only 1 minute).

All you have to do is

The following:

PLEASE SEND THIS TO ALL PEOPLE THE YOU

KNOW

جملات بزرگان
1- قرآن کريم : اگر تقوي پيشه کنيد خداوند به شما قوه تشخيص خوب از بد مي بخشد و از جايي که گمان نمي بريد روزي مي دهد.
2- رسول اكرم ص فرموده اند : از علماء سئوال كنيد با حكما هم سخن شويد با فقرا همنشيني كنيد
3- امام علي ع فرمود : رياست ميدان آزمايش افراد است . امام علي ع فرمود : لجاجت به تدريج انديشه را نابود مي كند .
4- امام علي ع فرمود : شادي مومن در چهره اش و اندوه او در قلبش است.
5- امام علي ع فرمود : اختلاف فكر را ريشه كن مي سازد.
6- امام علي ع فرمود : در دروغگو بودن كافي است كه شخص هر چه ميشنود نقل نمايد.
7- امام علي ع فرمود : بد گويي پشت سر ديگران آخرين كوشش ناتوان است.
8- امام علي ع فرمود : وقتي كارهاي استحبابي سبب ترك واجبات گردد مستحبات را ترك كن.
9- امام علي ع فرمود : از هر چيزي تازه اش را انتخاب كن ولي از دوستان كهنه اش را .
10- امام علي ع فرمود : چون ديدي خداوند پياپي بر تو نعمت ارزاني ميدارد از او بيشتر بترس.
11- امام علي ع فرمود : دشمنان تو سه کس هستند: دشمن تو ، دشمن دوست تو و دوست دشمن تو
12- امام علی ع فرمود : آن کس که از درون جان واعظی دارد خدا را بر او حافظی است
13- امام علي ع فرمود : چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخر عمر را سپری می کنی
14- امام علي ع فرمود : روزیتان ضمانت شده و مامور به کردارید؛پس مبادا آنچه ضمانت شده،مهمتر ازچیزی باشد که به آن مامورید.
15- امام علي ع فرمود : چنان برای آینده برنامه ریزی کن که گویی هرگز نمیمیری و چنان آماده مرگ باش که گویی لحظه های آخر عمر را سپری می کنی
16- امام علي ع فرمود : هيچ چيز در دنيا ارزش آن ندارد كه به خاطرش به ماتم بنشيني و و هيچ چيز در دنيا لياقت آن ندارد كه به خاطرش مستانه فرياد شادي سر كني.
17- امام علي ع فرمود : به خشم درآوردن و شرمنده ساختن دوست، مقدمه جدایی از اوست
18- امام علي ع فرمود : اگر بر دشمنت دست یافتی ، بخشیدن او را شکرانه پیروزی قرار ده
19- امام علي ع فرمود : ناتوان ترین مردم کسی است که در دوست یابی ناتوان است و از او ناتوان تر آن که دوستان خود را از دست بدهد
20- امام علي ع فرمود : چون نشانه های نعمت پروردگار آشکار شد ، با ناسپاسی نعمت ها را از خود دور نسازید
21- امام علي ع فرمود : کسی را که نزدیکانش واگذارند ، بیگانه اورا پذیرا میگردد
22- امام علي ع فرمود : كسي كه به تو گمان نيكي برد، گمانش را (عملاً) تصديق كن.
23- امام علي ع فرمود : هرفریب خورده ای را نمی شود سرزنش کرد
24- امام علي ع فرمود : به هر چیز دنیا که بیشتر انس داری بیشتر از ان به ترس
25- امام علي ع فرمود : قربانگاه عقلها غالبا در پرتو طمعها است.
26- امام علي ع فرمود : ترس با ناامیدی وشرم با محرومیت همراه است و فرصتها چون ابرها می گذرند پس فرصتهای نیک را غنیمت شمارید.
27- امام علي ع فرمود : آن کس که در پی آرزوی خویش تازد ، مرگ او را از پای در آورد.
28- امام حسين ع فرمود : نقش مرگ بر بنی آدم چون اثر گردنبند بر گردن دوشیزگان است
29- امام حسين ع فرمود : مردم بنده دنیایند دین را بر زبان دارند تا زندگیشان را بدان سامان دهند پس آنگاه که آزمایش فرا رسد دینداران اندک خواهند بود.
30- امام باقر ع فرمود : از رسول خدا سئوال شد چه كسي بزرگترين حق را بر آدمي دارد رسول خدا فرمودند پدر و مادر
31- امام صادق ع فرمود: خشم كليد همه بديهاست.
32- امام صادق ع فرمود: کار خوب .خوب است اگراز شما سربزند خوبتراست کار بد. بد است اگر ازشما سر بزند بدتر . چون شما شاگرد و پیرو این مکتبید
33- امام حسن عسگري ع فرمود : كسي كه از مردم پروا نميكند از خداوند نيز پروا نخواهد كرد .
34- لقمان ع به فرزندش فرمود : اگر روزي گرفتار فقر و تهيدستي شدي آن را بين خود و خدايت نگهدار و به مردم اظهار نكن زيرا در نظر آنان خوار و كوچك خواهي شد.
35- مسیح ع :خداوندا مرا آنگونه ببخش که من دیگران را می بخشم.
36- مسيح ع : اگر حقيقت را درک کنيد، حقيقت شما را آزاد خواهد ساخت
37- سليمان ع : کارتان را به خداوند بسپاريد، او افکارتان را شکل خواهد بخشيد.
38- گزيده اي از دعاي بسيار زيباي عرفه: خدايا بجز خودت به ديگري واگذارم مکن. خدايا به که واگذارم مي کني؟ آيا به خويشاوندي که از من ببرد يا به بيگانه اي که مرا از خود دور کند يا به کساني که خوارم شمرند و تويي پروردگار من و زمامدار کار من- اي خدا قرار ده بي نيازي در نفس من و يقين در دلم و اخلاص در کردارم و روشني در ديده ام و بينايي در دينم.
***********
39- دکتر شریعتی: اگر می خواهید حقیقتی را خراب کنید، خوب به آن حمله نکنید، بد از آن دفاع کنید
40- دکتر شریعتی: سرمایه های ماورایی هر دلی،حرفهایی ست که آن دل برای نگفتن دارد.
41- دکتر شریعتی: نمیدانم پس از مرگم چه خواهد شد-نمی خواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم چه خواهد ساخت-ولی بسیار مشتاقم که از خاک گلویم سوتکی سازد-گلویم سوتکی باشد به دست طفلکی گستاخ و بازیگوش-و او یک ریز و پی در پی دم گرم خودش را بر گلویم سخت بفشارد-و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد-بدین سان بشکند دائم-سکوت مرگبارم را
42- دکتر شریعتی: بگذار شیطنت عشق چشمان ترا به برهنگی خویش بگشاید.هرچند آنجا جز رنج وپریشانی نباشد؛اما،کوری را بخاطر آرامش تحمل نکن!
43- دکتر شریعتی: کاش در دنیا سه چیز وجود نداشت:غرور؛دروغ؛عشق. انسان با غرور میتازد؛با دروغ میبازد؛با عشق میمیرد.
44- براي قضاوت در مورد موفقيت خودت ببين چه بدست آورده اي و در قبال آن چه از دست داده اي
45- هميشه شعله هاي بزرگ ناشي از جرقه هاي كوچك است - دانته
46- مرد بزرگ كسي است كه در سينه خود قلبي كودكانه داشته باشد – منسيوس
47- براي ثروتمند شدن تنها يك راه است و آن اين است كه كمتر از درآمد خود خرج كنيد و مازاد خود را سرمايه گذاري كنيد.
48- از خودتان بپرسيد كه : براي رسيدن به سرنوشتي كه آرزومند و شايسته آن هستيم چه ارزشهايي ضروري است و آنگاه فهرستي از اين ارزشها را تهيه كنيد و بعد آنها را مرتب كنيد - ارزشهاي نامناسب را خط بزنيد - ارزشهاي مطلوب را اضافه كنيد - تا كيفيت زندگي شما به شكل دلخواهتان درآيد رابينز
49- دقايقي از وقت خود را صرف كنيد و اين 8 احساس را به ترتيب اهميت مرتب كنيد بطوري كه شماره 1 به احساسي تعلق گيرد كه بيش از همه از ان دوري ميكنيد و شماره 8 را به احساسي بدهيد كه كمتر برايتان رنج آور است 1 طرد شدن 2 خشم 3 ناكامي 4 انزوا و تنهايي 5 افسردگي 6 شكست 7 خواري و خفت 8 احساس گناه و بعد ...... فقط خودتان قضاوت كنيد
50- هرگاه گرفتن تصميم مهمي را دشوار يافتيد بدانيد كه علتش فقط يك چيز است و آن اينكه تصور روشني از ارزشهاي خود نداريد - آنتوني رابينز
51- برگناه دلیری مکن که حق صبور است ، خویشتن را غرور مده که سبحان غفور است ،دل درغیر الله مبند که الله غیور است ، بیدارشوکه هنگام طاعت بیگاه شود ، اول هوشیار شو که آخر تباه شود
52- نميتوانيم فقط براي خودمان زندگي کنيم؛ هزاران رشته ما را به همنوعانمان پيوند ميدهد به ياري همين رشته هاي حساس است که اعمال ما منتقل ميشود و به صورت واکنش به ما باز مي گردد
53- هر گاه بفهمی اهدافت را خودت تعیین می کنی، می فهمی زندگی ات را هم خودت شکل می دهی. وین دایر
54- ديگران را ببخشيد نه به اين علت كه آنها لياقت بخشش تو را دارند به اين علت كه تو لياقت آن را داري كه آرامش داشته باشي
55- بيشترين تاثير افراد نيك زماني احساس ميشوند كه از ميان ما رفته باشند ( رالف والد وامرسون)
56- ما به وسيله انديشه هاي خود ترقي ميكنيم و از نردبان تصوري كه از خويشتن داريم بالا ميرويم ( اوريسون سوئت ماردن)
57- دانشي را كه در جهان است تنها در جهان ميتوان بدست آورد نه در كنج اطاق!!!!!
58- خود را مقيد كنيد كه از حد انتظاري كه ديگران از شما دارند فراتر برويد (هنريواردبيچر)
59- روح دروني خود را زيبا كنيد تا شخصيت دروني و بيروني شما يكي شود ( سقراط)
60- به خصلت هاي خود بيش از آبرو و حيثيت اهميت دهيد زيرا : خصلت ها نشانه واقعيت وجودي شماست در حالي كه آبرو و حيثيت نشانه طرز تفكري است كه ديگران در باره شما دارند.
61- تنهايي از همنشين بد بهتر همنشين شايسته از تنهايي بهتر نكو گفتن از سكوت بهتر سكوت از بد گفتن بهتر
62- اسرارخویش به کس مگوی زیرا سینه ای که درحفظ رازخودبه ستوه آیدازسینه دیگران نبایدانتظارامانت داشته باشد
63- هر زمان كه ارزشي به دنيا مي آيد هستي معنايي تازه پيدا مي كند و چون ارزش مي ميرد بخشي از آن معنا مي ميرد - جوزف وود كروچ
64- انسانها نه به نسبت تجارب خود بلكه به نسبت ظرفيتي كه براي تجربه كردن دارند عاقل هستند – جرجبرناردشاو
65- اگر ارزشهاي واقعي خود را نمي شناسيد خود را براي رنج آماده كنيد - آنتوني رابينز
66- علت را برطرف كنيد تا معلول خود به خود از بين برود - ميگل دوسروانتس
67- ای عزیر بر سه چیز اعتماد مکن : بردل و بر وقت و برعمر . دل زنگ پذیر است و وقت را تغییر است و عمر در تقصیر است.
68- چقدر عجيبه : تا وقتي مريض نباشي کسي برات گل نمياره تا فرياد نزني کسي به سويت باز نميگرده تا گريه نکني کسي نوازشت نميکنه تا قصد رفتن نکني کسي به ديدنت نمياد و تا وقتي که نميري کسي تو رو نميبخشه.
69- فردا و دیروز با هم دست به یکی کردند....دیروز با خاطراتش مرا فریب داد....فردا با وعده هایش مرا خواب کرد....وقتی چشم گشودم امروز هم گذشته بود
70- اوشو: تمام لحظه ها زيبا هستند اين توئي که بايد پذيرنده باشي و آماده تسليم تمام لحظه ها سرشار از نعمت اند اين توئي که بايد توانائي ديدن داشته باشي تمام لحظه ها با نيايش همراهند اگر همه را با سپاسي ژرف بپذيري هيچ مشکلي پيش نخواهد آمد.
71- آنجا که راه نيست خدا راه مي گشايد.
72- جهان نسبت به هركس دو نوبت دارد : يك نوبت به نفع شماست و يك نوبت به ضرر شما - آنگاه كه دنيا به شما روي آورد ياغي نشو و موقعي كه دنيا به تو پشت كرد صبر پيشه كن.
73- به افکار خود اهمیت بدهید- این افکار حرفهای شما میشوند. به حرفهای خود اهمیت بدهید- این حرفها اعمال شما میشوند. به اعمال خود اهمیت بدهید- این اعمال شخصیت شما میشوند.
74- وقتی افکارت را کلید اصلی انسان بودن بدانی، در راه تغییر آنچه مانع می شود سر رشته زندگی ات را در دست داشته باشی، گام خواهی برداشت.
75- راههاي خوشحال كردن كودكان : آنهارا در آغوش بگيريم. به آنچه مي گويند گوش فرا دهيم. به آنان اطمينان خاطر بدهيم . اجازه بدهيم كه گريه كنند. به آنها بفهمانيم كه ناراحت بودن يك مسأله طبيعي است.
76- انسان خوشخوی و متمدن وا قعا" زیبا ست. دکتر ما کارنکو
77- بخشش خوب است ..... و بهتر از آن فراموش كردن آن است .
78- من كفش نداشتم و مدام شكايت كردم تا اينكه روزي مردي راديدم كه پا نداشت .
79- از او پرسيدم: كي مي آيي گفت : هيچوقت ساعتم خوابيد. از اشعار عباس كيا رستمي
80- چگونه همسر خود را شاد كنيم : - از او بپرسيد كه چه كارهايي مي توانيد براي او انجام دهيد . - هميشه در كنارش باشيد . - عشق خود را بروز دهيد . - حمايتهاي عاطفي خود را ابراز كنيد . - به او حق تقدم بدهيد . ( البته تمامي اينها در صورت داشتن ظرفيت ميباشد)
81- از اشتباهات ديگران درس بياموزيم . چون زندگي آنقدر طولاني نيست تا همه آنها را خودمان تجربه كنيم.
82- نشانه هاي هشداردهنده افسردگي : - نگاه بدبينانه - تمركز بروي مشكلات - از دست دادن شوق و علاقه در زندگي - پائين آمدن ميزان انرژي - آيه يأس خواندن - اشكال در خواب شبانه
83- هفت راه حل براي قدم برداشتن بسوي آينده اي بهتر : 1- ياد بگيريد تا تغييرات و نقاط ضعفتان را بپذيريد . 2- اگراحتياج به كمك داريد درخواست كمك كنيد . 3- مستقيما با مشكلات خود درآميزيد . 4- اشتباهات خود را بپذيريد. 5- مسئوليت كامل قلب خود را بعهده بگيريد. 6- واقعيت را بگوييد مخصوصا به خودتان! 7- ؟
84- شاه کلید عشق، تسلیم است.
85- بهبودی یعنی : تجربه "رشد "در تمام قسمتهایی که یک انسان از آن ساخته شده است. "رشد " یعنی : یک حرکت مداوم خلاق در جهت تغییر احساسات، دید و اعتقادات نسبت به خود، دیگران، خدا و مسایل زندگی.
86- در صورتی که خواسته و فکر ما اصل باشد و بدل نباشد، رسیدن به هر خواسته ای قطعی است.
87- هیچ کس نمی تواند خوشبختی، عشق، آرامش و پاکی را بخرد. چیزی که یک نفر بتواند آن را بخرد،واقعا مال او نیست. در واقع بهترین چیزهای زندگی رایگانند و خریدنی نیستند. ما فقط باید بخواهیم که آنها را بدست آوریم.
88- زندگی یعنی حرکت و تحرک در جهت تحقق پیام های مثبت درون.
89- داشتن کافی نیست باید اقدام کرد خواستن کافی نیست باید کاری کرد – کتاب مدیریت برخود
90- نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور- کتاب مدیر در نقش مربی
91- زندگی ارزشمندتر از آن است که فقط به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم –کتاب ماهی
92- توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته ها بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان میگذارد- کتاب کسب و کار بر بال اندیشه
93- رهبری هنر گوش دادن به دیگران است چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهید نمی توانید درون وروان اورا بشناسید- کتاب کار راهه بابای دارا
94- موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور منجر به شکست میشود – کتاب شرکتهای بزرگ مشکلات بزرگ
95- به جای پرداختن به تدوین برنامه استراتژیک به تفکر و ایده های استراتژیک رو آورید- کتاب استراتژی اثربخش
96- بیشتر انسانها ترجیح میدهند که بمیرند اما فکر نکنند ، خیلی ها هم فکر کردن را بر مرگ ترجیح میدهند- کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
97- اگر راه پول درآوردن را پیدا نکنید ، پرهیز از هزینه دردی را درمان نخواهد کرد – کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
98- انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد میگیرد – کتب بابای دارا بابای نادار
99- صدای کردار از گفتار پر طنین تر است –کتاب مدیران کهنه کار –زمانه ای نو
100- سازمانهای برجسته بایستی نه تنها متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را بپذیرند ، بلکه باید روی این تفاوتها سرمایه گذاری کنند- کتاب گام دوم کشف توانمندیها
101- شاد بودن خیلی خوبه اما شاد زیستن خیلی بهتره
102- حداکثر شادی و خشنودی انسانها زمانی بدست می آید که در شغل هم راستا با شخصیت –هوشمندی- خود به کار گمارده شوند – کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
103- از اين که زندگيتان پايان مي يابد نترسيد از آن بترسيد که زندگي را هيچگاه آغاز نکنيد - از کتاب صفتهاي بايسته يک رهبر
104- برنامه ریزی لزوما بد نیست اما عاشق شدن طبق برنامه دیوانگی محض است. وین دایر
105- اوشو : عشق آئینه است رابطه حقیقی آئینه ای است که در آن دو عاشق هر یک چهره معشوق می بینند و به خدا میرسند عشق راهی بسوی خداوند است
106- بهترین سیاست در زندگی صداقت است
107- داشتن کافی نیست باید اقدام کرد خواستن کافی نیست باید کاری کرد – کتاب مدیریت برخود
108- نه پیروزی پایدار است و نه شکست مرگ آور- کتاب مدیر در نقش مربی
109- زندگی ارزشمندتر از آن است که فقط به امید فرارسیدن دوران بازنشستگی کار کنیم –کتاب ماهی
110- توان یادگیری و به کار بستن با شتاب آموخته ها بزرگترین امتیاز رقابتی را در اختیار سازمان میگذارد- کتاب کسب و کار بر بال اندیشه
111- رهبری هنر گوش دادن به دیگران است چنانچه به سخنان کسی خوب گوش فرا ندهید نمی توانید درون وروان اورا بشناسید- کتاب کار راهه بابای دارا
112- موفقیت اغلب باعث غرور شده و غرور منجر به شکست میشود – کتاب شرکتهای بزرگ مشکلات بزرگ
113- به جای پرداختن به تدوین برنامه استراتژیک به تفکر و ایده های استراتژیک رو آورید- کتاب استراتژی اثربخش
114- بیشتر انسانها ترجیح میدهند که بمیرند اما فکر نکنند ، خیلی ها هم فکر کردن را بر مرگ ترجیح میدهند- کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
115- اگر راه پول درآوردن را پیدا نکنید ، پرهیز از هزینه دردی را درمان نخواهد کرد – کتاب 5 فرمان برای تفکر استراتژیک
116- انسان در بازی گاهی می برد و گاهی چیز یاد میگیرد – کتب بابای دارا بابای نادار
117- صدای کردار از گفتار پر طنین تر است –کتاب مدیران کهنه کار –زمانه ای نو
118- سازمانهای برجسته بایستی نه تنها متفاوت بودن کارکنان از همدیگر را بپذیرند ، بلکه باید روی این تفاوتها سرمایه گذاری کنند- کتاب گام دوم کشف توانمندیها
119- از اين زندگيتان پايان مي يابد نترسيد از آن بترسيد که زندگي را هيچگاه آغاز نکنيد - از کتاب صفتهاي بايسته يک رهبر
120- حداکثر شادی و خشنودی انسانها زمانی بدست می آید که در شغل هم راستا با شخصیت –هوشمندی- خود به کار گمارده شوند – کتاب کلیدهای طلایی مدیریت منابع انسانی
121- مشکلات افراد موفق کمتر از افراد شکست خورده نیست؛ تنها یک دسته از مردم هستند که هیچ مشکلی ندارند: کسانی در گورستان خوابیده اند. آنتونی رابینز
122- نقطه نظرهای شما چه اهمیتی دارد؟ عمل شماست که می تواند تغییرات شگرفی را در جهان به وجود آورد. وین دایر
123- اگر فرصت ها پشت در خانه شما نمی آیند، درِ دیگری بسازید. میلتون بدل
124- قله ها را جز با طی مسیرهای پیچ در پیچ نمی توان فتح کرد. گوته
125- دریای بی تلاطم، هیچ گاه دریانورد ورزیده تربیت نمی کند. ضرب المثل آفریقایی
126- وقتی احساس افسردگی می کنید به جای یکجا نشستن کاری انجام دهید.
127- رنج امروز گنج فردا را تدارک خواهد دید. آنتونی رابینز
128- حتی اگردرمسیر درستی هم باشی، چنان چه سرجایت بایستی،تورازیر خواهند گرفت.
129- عقیده خود را در عملکردتان پیاده کنید. امرسون
130- هر جا که هستید، با هر چیز که در اختیار دارید، کاری بکنید. تئودور وزو
131- حاصلضرب توان در ادعا مقداری ثابت است. هرچه توان انسان كمتر باشد، ادعای او بيشتر است و هرچه توان انسان بيشتر شود، ادعايش كمتر می گردد. افتادگی آموز اگر طالب فیضی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است صائب تبریزی
132- بی چاره ترین انسان در دنیا فرد بینایی است که فاقد یک چشم انداز آرمانی است هلن کلر
133- سخاوت آن نیست که آنچه را من بیش از تو به آن نیاز دارم به من ببخشی ، بلکه آن است که به من ببخشی ، آنچه بیش از من به آن احتیاج داری - جبران خلیل جبران
134- انسان هيچوقت بيشتر از آن موقع خود را گول نمی‌زند که خيال می‌کند ديگران را فريب داده است. – لارشفوکو
135- اگر کارکنان متعهد مي خواهيد به نيازهايشان پاسخگو باشيد
136- زنداني کردن انديشه هاي خوب در سر همتاي گوشه نشيني است
137- اگر در جستجوي کمال نباشيد به برتري نمي رسيد
138- بازي هر کس به اندازه تمرين اوست
139- در جواني سلامتي را در ثروت اندوزي فدا مي کنيم و در پيري ثروت را در کسب دوباره سلامتي
140- نخستين گام در رسيدن به مقصد دانستن راه است
141- همه امور را بدست قدرتمند خدا مي سپارم . چون راه برتر خويش را مي پيمايم همه نيازهايم رحيمانه برآورده مي شوند. كارن كينگستون
142- زندگی در بهترین شکل آن چیزی جز یک هتل نیست و ما مسافران آن - جیمز هرول
143- اگر یک سال ثمر از کاری خواستی گندم بکار، واگر دو سال خواستی درخت بکار ، و اگر صد سال ثمر خواستی مردم را تربیت نما – کنفسیوس
144- ثروتمندان اکثرا چنینند که بیشترین لذت را از نمایش دادن ثروتشان می برند - آدام اسمیت
145- افراد ضعیف الاراده همیشه منتظر معجزات و وقایع خارق العاده هستند، افراد قوی الاراده ، خود خالق معجزات و وقایع خارق العاده هستند - ژان ژاک روسو
146- بزرگترین فن زندگی استفاده از فرصت های بی نظیری است که بر ما می گذرد - ساموئل جانسون
147- انسان برای پيروزی آفريده شده است، او را ميتوان نابود کرد ولی نميتوان شکست داد. - ارنست همينگوی
148- مراقب باشيد چيزهايی را که دوست داريد بدست‌آوريد وگرنه ناچار خواهيد بود چيزهايی را که بدست آورده‌ايد دوست داشته‌باشيد. - جرج برنارد شاو
149- يک اراده قوی بر همه چيز غالب می‌آيد حتي بر زمان. - شاتو بريان
150- بشر از بدو تولد محکوم به رقابت است، وگر نه محکوم به فنا خواهد شد – اسپونزا
151- قلاب شما ماهی نگرفت؟ ناله و شکوه معنی ندارد، طعمه را تازه کنید و به شکار مداومت نمایید
152- افکار بزرگ همیشه با مخالفت شدید و خشونت بار افکار طبقه عوام روبرو بوده اند - آلبرت انشتین
153- اگر ما اصلا عیب نداشتیم از مشاهده اش در دیگران اینقدر خوشحال نمی شدیم
154- برای ثروتمند شدن تنها راه درآمد ثروت کافی نیست، باید راه خرج کردن را هم به خوبی دانست - بنیامین فرانکلین
155- هنر یونانی ها در تناسب است، هنر چینی ها آداب معاشرت است، هنر پارسیان در عیب جویی است، هنر فرانسوی ها در کلک و تردستی است، هنر انگلیسی ها در قیافه حق به جانب گرفتن است، هنر ایتالیایی ها در قشنگی است ، هنر روس ها در غم و غصه است
156- بنده آنی که در بند آنی ، بکوش تا در بند نمانی - خواجه عبدالله انصاری
157- نیکی و بدی را باید جبران کرد، اما چرا با همان کسی که به ما نیکی یا بدی کرده ؟ - نیچه
158- آنکس که از دشمن داشتن مي ترسد هيچگاه دوست واقعي نخواهد داشت.
159- خداوند را دوستاني است که همواره در اجتماع و در بين مردم، بي هيچ لاف و گزافي به زندگي و عبادت مشغولند، بي آنکه نامشان برجسته تر از نام هاي ديگران، بر سر زبان ها باشد آنان ناشناخته براي اهل زمين، و نام آورند براي آسمان.
160- استاد می گوید: بخشش یک خیابان دو طرفه است. هر بار کسی را می بخشیم، خود را نیز می بخشیم. اگر نسبت به دیگران تسامح کنیم، پذیرش اشتباه های خودمان آسان تر است. بدین ترتیب، بدون گناه یا تلخی، می توانیم بهتر بسوی زندگی ره یابیم هنگامی که به خاطر ضعف بگذاریم نفرت، حسادت وعدم تسامح در پیرامون ما ارتعاش یابد، سرانجام این ارتعاشات ما را می بلعند پطرس از مسیح پرسید: مولای من، آیا باید شخص دیگری را هفت بار ببخشیم؟ و مسیح پاسخ داد: نه هفت بار، که هفتاد بار .بخشش پرده ی اثیری را پاک می کند و نور راستین الهی را به ما می نمایاند از کتاب مکتوب نوشته پائولوکوئیلو
161- مهم این نیست که شما سرنگون شوید؛ مهم آن است که دوباره به پا خیزید
162- پشیمانی از کارهایی که انجام داده ایم،با مرور زمان کم میشود؛اما برای کارهایی که انجام نداده ایم همیشگی است. سیدنی هاریس
163- انسان زمانی خود را میشناسد که به مرزهای خود برسـد. پائولو کوئیلو
164- هرگاه بتوانیم بعد از شکست لبخند بزنیم شجاع هستیم - آبراهام لینکلن
165- آدم تنها مخلوقی است که نمی خواهد همان باشد- آلبر کامو
166- جسم انسان بهترین تصویر روح اوست- لودویک اشتاین
167- رفتار شما از هر موعظه ای بهتر است- اولیور گلداسمیت
168- جوینده گوینده است و یابنده خاموش- خواجه عبداله انصاری
169- از گناه تنفر داشته باش نه از گناهکار- گاندی
170- دروغ مثال برف است که هرچقدر بغلطانند، بزرگتر می شود- مارتین لوتر
171- اشارات افسردگی: افسردگی در اکثر مواقع زمانی فرا می رسد که خود را در برابر موانع زندگی عاجز و ناتوان می بینیم در افسردگی شناخت، ارتباطات و بدن ما درگیر می شود. در افسردگی انگیزه ما برای لذت بردن کم می شود
172- معیارهای ارتباطات موفق: ۱. در جهت کمال باشد ۲. بر پایه اعتماد بنا شود ۳. با درک طرفین همراه باشد ۴. احترام حفظ شود ۵. در فضای احساس مسئولیت و فداکاری باشد بوی کبر و بوی حرص و بوی آز در سخن گفتن بیاید چون پیاز هین روش بگزین و ترک ریش کن ترک این ما و من و تشویش کن
173- هرگز عشق را گدايي نکنيد . معمولا چيز با ارزشي به گدا داده نمي شود
174- هميشه به ياد داشته باش در ارتفاعي خاص از زمين ديگر ابري وجود ندارد، اگر آسمان زندگيت ابري ست به اين دليل است که روحت به اندازه کافي اوج نگرفته است
175- بکوش تا عظمت در نگاه تو باشد نه در آنچه بدان مينگري
176- خوشبختي توپي است که وقتي مي رود به دنبالش مي دويم و وقتي مي ايستد به آن لگد مي زنيم
177- بزرگترین سد در برابر صمیمیت این است که فکر کنیم دیگران نیز جهان را مانند ما می بینند
178- زندگی برگ بودن در میان باد نیست، امتحان ریشه هاست
179- برای کشف اقیانوس های جدید، باید شهامت ترک ساحل ارام خود را داشته باشید. این جهان جهان تغییر است، نه تقدیر
180- یک تجربه:خوشبختی در یک کادوی زیبا هدیه داده نمیشود،آنرا باید از لابه لای کوهی از سنگ بیرون کشید
181- سالهاي زيادي است كه در كلاس درس روزگار معلم ادبيات سعي كرد تا من شاگرد را قانع كند كه عقل و دل موصوف و صفت هستند. اما بعد از اين همه سال حرف معلم رياضي را قبول كردم چون تازه ياد گرفتم كه عقل و دل همان دو مجموعه افراز شده از وجود هستند كه هيچ وجه اشتراكي با هم ندارند. يا به قول معلم رياضي اشتراكشان تهي است پس چه بهتر كه از آن دو اجتماع بگيريم
182- اشتباهات انسانهاي بزرگ قابل احترام است زيرا ثمر بخشتر از حقايق انسانهاي کوچک است.
183- آموخته ام ... که گاهي تمام چيزهايي که يک نفر مي خواهد، فقط دستي است براي گرفتن دست او، و قلبي است براي فهميدن وي
184- تو مرکز دنيايي,اين از همه چيز مهم تراست . خودت را براي تمام اشتباهاتت ببخش,همين الان
185- دو چيز را فراموش نكن : ياد خدا و ياد مرگ . دو چيز را فراموش كن : بدي ديگران در حق تو و خوبي تو در حق
186- در دنیا تنها سه دسته افراد وجود دارند: نوع اول آنهایی هستند که موجبات اتفاقات را فراهم می¬آورند، نوع دوم آتهایی هستند که صرفاً نظاره گر اتفاقات هستند و دسته سوم آنهایی هستند که می¬پرسند «چی شده است؟» اما لندرز«
187- هنگامی که فراموش می کنیدمعشوق هدیه ایست ازجانب خدا دیگرعاشق نیستید
188- هر چه بيشتر بدون انتظار پاداش به ديگران خدمت کنيد خير و نيکی بيشتری به شما می رسد. آن هم از جايي که اصلا انتظار نداريد شما تنها در صورتی حقيقتا خوشبخت خواهيد شد که احساس کنيد به دليل خدمت به ديگران انسان با ارزشی هستيد.
189- موفقیت فرمول مشخصی دارد 1درصد استعداد 99درصد پشتکار ادیسون
190- تنها تفاوت کسی که زیباست و کسی که جذاب نیست، نوع پیش داوری ماست. هیچ کس روی این کره زشت نیست. مردم تصمیم می گیرند بعضی چیزها را زشت بپندارند. وین دایر
191- بعضی ها بی آنکه بدانند چه چیزهایی در زندگی شان واقعا ارزش دارد، هدفهایی را برای خود تعریف می کنند. به همین خاطر است که وقتی به هدف هایشان می رسند، می پرسند:" آیا این دقیقا همان چیزی بود که می خواستم؟" آنتونی رابینز
192- اوشو: زندگي ابدا اسراراميز نيست بر هر برگ درخت، بر هر ريگ ساحل، زندگي را ميخوانيم، اين زندگي است که در هر پرتو افتاب مي رقصد هر آنچه ميبيني، خود زندگي است با تمام زيبائي
193- آنکس که عزت نفس دارد؛میگوید:فردارا چه باک!چراکه امروز را به تمامی زیسته ام
194- آن که دانست زبان بست وان که می گفت ندانست احمد شاملو
195- اگر هميشه و در هر موقعيتي با شهامت عمل کنيد خواهيد ديد از جاهايي که انتظارش را نداريد به شما کمک مي شود
196- اگر کاري ارزشش را داشته باشد بايد آنرا انجام داد.حتي اگر بار اول نتوانيم آنرا انجام دهيم . از تجربه کردن آن نترسيد
197- دیروز به تاریخ پیوست، فردا معماست و امروز هدیه است
198- فرق ما با ديوانه ها در اين است که ما در اکثريت هستيم. ميشل فوکو
199- نگه داشتن زبان بر خلق سخت تر از نگهداشتن درهم و دینار است
200- یک ضرب المثل فرانسوی: فقير کسي نيست که کم دارد بلکه کسي است که خواهشهايش زياد است
201- یک ضرب المثل هلندی:کودک بمان تا بچه هايت هميشه دوستت داشته باشند
202- رستگاری در چهار چیزاست:کم خوری، کم خوابی،خاموشی،تنهایی
203- در وجود هر يک از ما خائني بنام خودخواهي وجود دارد که فقط در برابر تملق و چاپلوسي نرم مي شود ، پل والري شاعر فرانسوي
204- کساني که راهنماييهاي خير خواهانه را به رايگان قبول نمي کنند در نهايت ناچار خواهند شد ندامت را به بهايي گزاف بخرند ، لرد اوبري سياستمدار انگليسي
205- لوپن : برای هر كس به اندازه لياقتش خرج كن ... نه كمتر , نه بيشتر ! اولي كرامت از دستتان مي ربايد... و دومي شخصيت
206- زندگی گل سرخی ست که گلبرگهایش خیالی و خارهایش واقعی است
207- قدرت تسلط براحساسات-تصورات وآرزوهای خویش از بزرگترین قدرتهايی است که هرفردبایددرخودبوجودبیاورد. دکترماکارنکو
208- 99% ازنگرانیهای ما در زندگی هرگز اتفاق نمی افتد. دیل کا رنگی
209- آدمیت آن یگا نه حالت انسانیست که اگر به تمامی وفعالانه زیسته شود براستی که می تواند قدرت ومعنای وجودرابه ارمغان آورد. دکتر لئو بوسکا لیا
210- خوشبختی واقعی درفرونشاندن همه هیجا نهاست. پوراناها
211- گل رامیتوان زیر پا له کردولی عطرآنرانمی توا ن از بین برد.
212- کودکی زمان رشد عادات پسندیده است.
213- شکست یتیم است ولی پیروزی هزار پدر دارد.
214- کمال در هر کاری ازانجام کارهای کوچک وبه ظاهر نا چیزآغازمی شود. میکلانز
215- آزادی در بی آرزویست. شمس تبریزی
216- مهرباني را در نگاه منتظر کودکي ديدم که آبنباتش را به دريا انداخت تا اب شيرين شود .
217- خوشبخت ترين فرد كسي است كه بيش از همه سعي كند ديگران را خوشبخت سازد .
218- بخشندگي را از گل بياموز، زيرا حتي ته كفشي كه لگدمالش مي‌كند را هم خوش بو مي‌كند.
219- از زندگي هر انچه لياقتش را د اريم به ما ميرسد نه انچه که ارزويش را داريم.
220- به جای آنکه به تاريکی لعنت بفرستيد يک شمع روشن کنيد. (کنفوسيوس)
221- متا نت باقیمانده بربریت نیست بلکه محصول پرارزش فرهنگ و تمدن است. دکترماکارنکو
222- چه بسا که دریک تن نحیف روحی بزرگ نهفته باشد
223- عشق یعنی اینکه آدمی جزئی از همه چیزباشد. لائوتسه
224- عشق وصمیمیت پخته فارغ ازهرگونه چشمداشت است. دکتر لئوبوسکالیا
225- همه را شنا ختن به منزله همه را بخشیدن است.
226- يک بچه همواره مي تواند سه چيز به يک آدم بزرگ بياموزد : ۱- شاد بودن بدون دليل ۲- دائم به کاري مشغول بودن ۳- تقاضا کردن آنچه با تمام وجود مي خواهد
227- اولين قدم برای شاد کردن همسرتان و به سعادت رساندن او، پذيرفتن اوست؛ از کتاب هنر زن بودن اثر مارابل مورگان
228- احترام گذاشتن، به ديگران، چيزی جز تحسين کردن آنان و لذت بردن از حضور آنها نيست؛ از کتاب هنر زن بودن اثر مارابل مورگان
229- موفقيت حاصل تصميم گيري درست است، و تصميم گيري درست حاصل تجربه .... و جالب اين كه تجربه اغلب حاصل تصميم گيري نادرست است. (آنتوني رابينز(
230- آخر ساعت درس يك دانشجوي دوره دكتراي نروژي ، سوالي مطرح كرد : استاد،شما كه از جهان سوم مي آييد،جهان سوم كجاست ؟؟ فقط چند دقيقه به آخر كلاس مانده بود.من در جواب مطلبي را في البداهه گفتم كه روز به روز بيشتر به آن اعتقاد پيدا مي كنم. به آن دانشجو گفتم: جهان سوم جايي است كه هر كس بخواهد مملكتش را آباد كند،خانه اش خراب مي شود و هر كس كه بخواهد خانه اش آباد باشد بايد در تخريب مملكتش بكوشد- پروفسور محمود حسابي
231- نبردهاي زندگي هميشه به نفع قويترين ها و سريعترين ها پايان نمي پذيرد ! دير يا زود برد با كسي است كه بردن را باور دارد ! (ناپلئون)
232- اینگونه زندگی کنیم: شاد ولی دلسوز، ساده ولی زیبا، مصمم ولی آرام، مهربان ولی جدی، زیرک ولی صادق، عاشق ولی عاقل
233- راه حل مشکلات زندگی یا پاسخ سوالات همیشه در خود مشکل مستتر است- وین دایر
234- لحظه اي كه همه دست از فعاليت و تلاش كشيده اند، بهتر است شما آغاز كننده باشيد.
235- اگر از زندگی ات راضی نیستی، حتما به دلیل وسواسی است که نسبت به پیشرفت اوضاع داری. وین دایر
236- انسان اگر فقیر وگرسنه باشد بهتر ازآنست که پست وبی عاطفه باشد. چارلی چا پلین
237- وقتی آزادی از انسان سلب می شود او ریاکار بارمی آید. دکتر لوییزهی
238- آسیب پذیری درقلب عشق نهفته است. دکتر لئو بوسکالیا
239- اصل حاکم بر زندگی ما انسانها احساس است. فیثاغورث
240- وقتی فکری به خوبی تغذیه شود و ملکه ذهن گردد، در دنیای مادی واقعیت می یابد. فکر، بسیار قدرتمند است. وین دایر
241- اوشو: هر لحظه را به گونه ای زندگی کن که گوئی واپسین لحظه است. و کسی چه میداند ... شاید آخرین لحظه باشد
242- عده ای بزرگ زاده می شوند، عده ای بزرگی را بدست می آورند و.... عده ای بزرگی را بدون آنکه بخواهند با خود دارند. شکسپیر
243- پیش از هر چیز نخست بدان که چه می خواهی. فردیناند فوخ
244- چنان باش که بتوانی به هرکس بگویی مثل من رفتار کن. گانت
245- تا زمانی که انسانی گرسنه وبیمار در این دنیا وجودداشته باشد وظیفه رسیدگی ومراقبت ازاو بعهده من است. دکترآلبرت شوایتزر
246- تو نمی توانی مطابق میل بقیه زندگی کنی. این روشی نیست که برای تو خوشحالی و آسایش درونی به ارمغان آورد.- وین دایر
247- آزادی یعنی امکا ن انسا نی برای هر گونه ترقی وتکا مل
248- همیشه شدیدترین نوع استبداد از افراطی ترین نوع آزادی بوجود می آید. اسپینوزا
249- هرگا ه با هر فردی صحبت کردی وخواستی بدانی در قلبش چه احساسی نسبت به تو دارد ببین لحن کلامش با تو چگونه است اگر لحن کلامش با تو بردل نشست بدان درقلبش هم همان احسا سی رادارد که بر زبان می آورد. سقراط حکیم
250- رنج بردن آموختن است و افتخار. هرمان هسه
251- اگر نیت یکصد ساله دارید انسان تربیت کنید. امیرکبیر
252- خود را دوست بداريد؛ اوليور وندل هولمز روزي در جلسه اي شرکت کرد که در آن جمع از همه کوتاهتر بود.دوستي با کنايه گفت:"دکتر هولمز به نظرم شما در ميان ما افراد بلند قد احساس کوچک بودن مي کنيد." هولمز پاسخ داد : "همينطور است .من احساس مي کنم که يک دايم هستم در برابر پني ها!"- دايم:سکه اي کوچکتر از پني که ده برابر آن ارزش دارد.
253- همین امروز ببینید چه رفتار ساده محبت آمیزی را می توانید به اطرافیانتان نشان دهید. اکنون تصمیم بگیرید، عمل کنید و مطمئن باشید از احساستان خشنود خواهید بود. آنتونی رابینز
254-
255- رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. اگر نومید، افسرده، دلسرد، آزرده و غمگین هستید؛ اگر می بینید که علیرغم تلاش هایتان موفق نشده اید، رها کنید. همه چیز را رها کنید و به خدا بسپارید. بگذارید که خداوند هدایت و سرپرستی همه امور زندگی تان را بر عهده گیرد. اگر این کار را انجام دهید، شاهد معجزات بی شماری خواهید بود. – کتاب با خالق هستی نوشته جی. پی. واسوانی
256- اين افكار ما ست كه ما را شاد يا نا شاد،ثروتمند يا فقير،خوشبخت يا بدبخت مي سازد
257- موردی برای نگرانی وجود ندارد – هیچ وقت! چه بر اوضاع مسلط باشی چه نباشی. اگر بر اوضاع تسلط داری، بر خودت نیز مسلط باش. اگر نداری، از دستت رفته است. انرژی ات را با نگرانی هدر نده.- وین دایر
258- هرگز ذهن خويش را با اين افكار كه من عوض شدني نيستم، اينجوري به دنيا آمده ام،زندگيم با اين حرفها تغيير نمي كند و يا وضع من با ديگران فرق دارد آلوده نسازيد، زيرا انديشه منفي همواره به نتايج منفي مي انجامد.
259- من،چند لحظه دیگر به شما آرامش میدهم،آرامشی ابدی!چه این لحظات حساس وداع با زندگی و عالم،لحظات لقاء پروردگار ولحظات رقص من در برابر مرگ! باید زیبا باشد.(فرازهایی از آخرین وصیتنامه شهید دکتر چمران(
260- دستم بوی گل میداد،مرا به جرم چیدن گل محکوم کردند؛اما هیچکس فکر نکرد که شاید من یک گل کاشته باشم! (ارنستو چه گوارا(
261- نود و پنج درصد از توانايي را پايداري تشکيل مي دهد
262- هر آنچه را که از جانب خداي رحمن به شما برسد خير مطلق است و خداوند قطعا شما را از هر گزندي در امان نگه مي دارد
263- لحظه لحظه خود را مي پايم تا ببينم انگيزه عمل من ترس است يا ايمان
264- بايستيد و خاموش باشيد خداوند براي شما جنگ خواهد کرد و شما خاموش باشيد
265- شما خودتان را می توانید تغییر دهید، ولی دیگران را فقط می توانید دوست داشته باشید
266- حق بجانبی جلوی چاره جویی را می گیرد:(هرچه ما بیشتر دلمان به حال خودمان بسوزد وبیشتر در حق بجانبی غوطه ور گردیم، به همان نسبت بیشتر حل مشکل خود را منوط به تغییری که دنیا و یا دیگران باید بکنند، می دانیم، نه تغییری که خودمان باید بکنیم. بدین ترتیب است که کار ما به بن بست کشیده می شود
267- هرکس خودرا محورعالم می انگارد. آناتول فرانس
268- همیشه عاشق کسی باش که لایق عشق باشد نه تشنه عشق ! چون تشنه عشق روزی سیراب میشود
269- وقتی اجازه داده ای عدم تایید کسی دیگر مانع تو شود، بخشی از خودت را نادیده گرفته ای-وین دایر
270- هر كاري را كه امروز قادر به انجامش هستيدبه فردا موكول نكنيد.امروز همان فردايي است كه ديروز منتظرش بوديد. آبراهام لینکلن
271- مردان بزرگ و شخصيتهاي مهم اشتباه مي كنند و آن را مي پذيرند.كسي كه اشتباه مي كند و آن را نمي پذيرد ، انساني حقير است
272- کیفیت بر کمیت ارجح است...اصول اخلاقی بر قوانین ارجح است... معرفت بر موفقیت ارجح است... انسجام بر استیلا ارجح است...آرامش بر تملک ارجح است... وین دایر
273- به علائم باطنی که به تو کمک می کنند بدرستی انتخاب کنی، توجه کن مهم نیست دیگران چه می گویند. - وین دایر
274- پشت سر من قدم بر ندار شاید پیشرو خوبی نباشم ،جلوتر از من هم قدم بر ندار شاید تو را تنها بگذارم و تو پیشرو خوبی نباشی، فقط همواره همراه من قدم بردار
275- هرکسي چيزي را مي بيند که آن را در قلب خود حمل مي کند. (گوته)
276- وقتی در قبال ناروایی هایی که در حقتان انجام شده، ناراحت و پریشان می شوید و کینه به دل می گیرید خود را در واقع آلت دست دیگران قرار داده و در نتیجه قربانی رفتار آنها شده اید. محق بودن چیزی را تغییر نمی دهد و آب رفته به جوی باز نمی گردد. پس خصومت و دشمنی و کینه را از قلبتان بیرون کنید. بخشودن بزرگترین مولد انرژی جهان است- وین دایر
277- برای تبدیل رویا به واقعیت ۷ قدم کافی است: ۱. انتخاب هدف ۲. بالا بردن شور و شوق رسیدن به هدف ۳. ایجاد این باور قوی که" من می توانم به این هدف برسم." 4. تعیین ضرب العجل برای رسیدن به هدف ۵. نوشتن هدف ۶. خرد کردن هدف به اهداف کوچک ۷. خرد کردن هدف های کوچک به وظایف روزانه
278- اگر باور داری یاد گرفتن چیزی جدید مشکل است، دقیقا مشکلاتی که پیش بینی می کردی گریبانگیرت می شود.- وین دایر
279- كساني كه با اراده اي استوار و اعتماد به نفس بيشتر دنبال اهداف مشخص و واقعي خويش اند، رنج حوادث ناگوار را بر خود هموار مي كنند و به دشواريها به ديده اغماض مي نگرند ولي اين قبيل گرفتاريها در نظر افراد ناتوان به منزله جبر روزگار و يا قسمت است ، به طوري كه در كمال بيچارگي و خواري تسليم آن مي شوند.
280- رمز وفور نعمت تمرکز نکردن بر آن چيزي است که نيستي. افکارت را به سمتي سوق بده که تمام آنچه را هستي و بايد باشي، درک کند. وين داير
281- ضرب المثل فرانسوی:بیش ازحد عاقل بودن،کار عاقلانه ای نیست.
282- دود اگر بالا نشيند كسر شأن شعله نيست،دود از اين بالا نشستها مقامي را نيافت ، جاي چشم ابرو نگيرد گرچه او بالا تر است ، روي دريا خز نشيند قعر دريا گوهر است
283- اول خشم دیوانگی،و آخرش جنون است.
284- تو آرزو میکنی وخدا هم میشنوه وهیچوقت فراموش نمیکنه؛ولی تو فراموش میکنی که اون چیزی که امروز داری،آرزوی دیروزت بوده
285- درزندگي ناگزير از انتخابهايي هستيم كه آسان نيستند ازآن هراسانيم كه هر تصميم ما، كسي را كه دوست ميداريم آزرده كند درچنين لحظاتي است كه بايد درون را بنگريم و به نداي دل گوش بسپاريم اگر تنها نگران خواسته هاي ديگران باشيم واحساسات خود را ناديده بگيريم به شادي حقيقي دست نخواهيم يافت
286- همچنانكه زندگي مي كني ، چگونه زيستن را نيز بياموز.
287- ابليس در جزئيات سکونت دارد.
288- هنر سخن گفتن چیزی جز هنر زندگی کردن نیست . بالزاک
289- هنرمند واقعی باید طرفدار اصل هنر برای هنر باشد. بالزاک
290- هنر همواره تلاشش این بوده است که خود را از میا ن خرابه ها ی تا ریخ نشا ن دهد ولی اگر نتوا نسته است این کا ر را انجا م دهد مقصر هنر نبوده است. استاد چوبندیا ن
291- پروانه گاهی فراموش می کند که زمانی کرم بوده است.
292- کسی را که به شما شنا یاد داد, غرق نکن.
293- حسد ورزیدن علامت بارز بی لیاقتی است. لارو شفوکو
294- مردان آفریننده ی کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده ی مردان مهم.
295- زیاده از حد خود را تحت فشار نگذار بهترین چیزها در زمانی اتفاق می افتد که انتظارش را نداری.
296- برای عشق مبارزه کن ولی هرگز گدایی نکن.
297- شاید خدا خواسته است که ابتدا افراد نامناسب بسیاری را بشناسی و سپس شخص مناسبی را به این ترتیب وقتی او را یافتی بهتر می توانی شکر گذار باشی . گابریل گارسیا مارکز
298- اونوقتی که فکر می کنی که هیچکسی نیست که حرف دلتو بفهمه، کسی هست که برای دیدنت روزشماری می کنه- ویلیام شکسپیر
299- وقتی اجازه داده ای عدم تایید کسی دیگر مانع تو شود، بخشی از خودت را نادیده گرفته ای-وین دایر
300- دنياي هر کس به وسعت فکر اوست.
301- مراقب باشيد چيزهايي را كه دوست داريد بدست آوريد وگرنه مجبور خواهيد بود چيزهايي را كه بدست آورده ايد دوست داشته باشيد.
302- از زندگي هر آنچه لياقتش را داريم به ما مي رسد نه آنچه آرزويش را داريم.
303- هيچ کس نميتواند به عقب برگردد و از نو شروع کند اما همه مي توانند از همين حالا شروع کنند و پايان تازه اي بسازند.
304- راه حل هاي مهم هرگز از راه حل هاي مشکل به دست نمي آيد.

 

...............................................................................................

 

 برای مسافرت به کشورهای مختلف کافی است انتخاب کنید   


 
      
Italie      
           
   
France 
                           
U.S.A
    
                               Scandinavie       
       
                                              
Bulgarie    
  
                                                              Roumanie   
                                                                              
Allemagne   
                                                  
Amérique du Sud   
                                        
Espagne   
   
                        Canada 
         
          
Grèce 
        Belgique 
  
Japon 
     
       
Afrique 
    
                    Portugal 
                                       
Autriche 
                                               
Australie 
                                                           
Les Caraïbes   
                                                                              
Alaska 
                                                                                          
Hongrie 
                                                                              
Croatie 
                                                       
ÎLE de Norfolk   
                                     
Luxembourg 
                            
Mexique 
                 Hollande 
          
Pologne 
 
Prague 
             
Andorre 
                     
Londres 
                                 
Saint-Pétersbourg 
                                                             
Israël 
               &n

 

 .................................................................

خداوند از تو نخواهد پرسید زیربنای خانه ات چندمتر بود
بلکه از تو خواهد پرسید به چند نفر در خانه ات خوش آمد گفتی؟

 خداوند از تو نخواهد پرسید در چه منطقه ای زندگی می‌کردی
بلکه از تو خواهد پرسید چگونه با همسایگانت رفتار کردی؟

 خداوند از تو نخواهد پرسید چه تعداد دوست داشتی
بلکه از تو خواهد پرسید برای چندنفر دوست و رفیق بودی؟

 خداوند از تو نخواهد پرسید میزان درآمد تو چقدر بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا فقیری را دستگیری نمودی؟

 خداوند از تو نخواهد پرسید عنوان و مقام شغلی تو چه بود
بلکه از تو خواهد پرسید آیا سزاوار آن بودی وآن را به بهترین نحو انجام دادی؟

 خداوند از تو نخواهد پرسید که چه اتومبیلی سوار می‌شدی
بلکه از تو خواهد پرسید که چندنفر را که وسیله نقلیه نداشتند به مقصد رساندی؟

 خداوند از تو نخواهد پرسید چرا این قدر طول کشید تا به جست و جوی رستگاری بپردازی
بلکه با مهربانی تو را به جای دروازه های جهنم، به عمارت بهشتی خود خواهد برد.


 خداوند از تو نخواهد پرسید که چرا این مطلب را برای دوستانت نخواندی
بلکه خواهد پرسید آیا از خواندن آن برای دیگران در وجدان خود احساس شرمندگی می‌کردی؟

گزارش تخلف
بعدی